Algemene voorwaarden

1 Algemene (leverings)voorwaarden

Dit is slechts een beknopte weergave van de leveringsvoorwaarden van minimotorsbrabant.nl, daarom kunnen aan deze voorwaarden geen rechten worden ontleend. De complete leveringsvoorwaarden kunt u bij ons opvragen.

Prijzen

1. Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s. Minimotorsbrabant.nl behoudt zich te allen tijde het recht om prijzen te wijzigen. Genoemde prijzen zijn slechts bindend wanneer de order is geaccepteerd door outlawracing.nl.

2. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, 21% volgens Nederlandse wetgeving, en exclusief eventuele verzendkosten.

Producten

De producten die worden geleverd zijn de producten zoals afgebeeld. Wijkt het geleverde product af van het product in de afbeelding, dan wordt dit vermeld in de tekst.

Leveringsplicht

Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, verplicht minimotorsbrabant.nl zich tot levering binnen 30 dagen na order acceptatie. Wanneer minimotorsbrabant.nl niet binnen 30 dagen heeft geleverd kan de koper de overeenkomst kosteloos ontbinden. Wanneer levering binnen 30 dagen onmogelijk blijkt dan moet minimotors.nl dit terstond aan de koper melden en betaalde gelden binnen de genoemde termijn van 30 dagen restitueren. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding.

Klachten, toepasselijk recht

Indien je ondanks onze zorg klachten hebt over de producten of onze dienstverlening, dan verzoeken wij je deze klachten schriftelijk of per email aan ons kenbaar te maken. Wij zullen er alles aan doen om met jou tot een passende oplossing te komen. Mochten wij niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wijzen wij je op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de consumentenbond. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Garantie

De garantie verleend door minimotorsbrabant.nl op door haar geleverde producten geldt alleen voor fabricagefouten en is beperkt tot herleveren van het product of restitueren van het aankoopbedrag. Minimotorsbrabant.nl zal geen aansprakelijkheid accepteren betreffende het gebruik van het product. Minimotorsbrabant.nl garandeert dat alle goederen in goede staat worden verzonden. Ontvangst van beschadigde goederen door koper gebeurt op eigen risico van koper. Wanneer goederen beschadigd raken tijdens transport dan zal minimotorsbrabant.nl deze kosteloos vervangen. Echter, dit geldt alleen wanneer koper kan aantonen dat goederen geweigerd Zijn bij aflevering. Bewijs van deze weigering tot afname is voor minimotorsbrabant noodzakelijk om goederen te kunnen claimen bij betreffende transportonderneming.

Copyright en disclaimer

Minimotorsbrabant.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten in de informatie verschaft op deze website, of falen in naleving van verschafte informatie. Alle op deze website verschafte informatie mag gebruikt en afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik, onder voorwaarde dat de bron duidelijk vermeld wordt.

Chat starten
Chat via WhatsApp
Hallo👋, Welkom in onze webwinkel!
Wil je meer weten? Stel dan hier direct je vraag.